Kết quả tìm kiếm

  1. Mocbug

    Lectra Key Modaris V8 & DiaminoV6 (free)

    Cập nhật thêm nếu dùng Windows 10. Trước khi cài key kiểm tra Bios đã tắt chế độ SeCury Boot chưa. Sau khi tắt xong vào lại windows mở CMD quyền Run As ADmin nhập hai dòng lệnh sau: bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit -set TESTSIGNING ON Sau mỗi dòng là Enter, cả hai...
  2. Mocbug

    Lectra Key Modaris V8 & DiaminoV6 (free)

    Modaris V8 INCREMENT MD_GT_OUT lectra 2017.03 24-feb-2037 uncounted \ HOSTID=FLEXID=9-6159AB3F SUPERSEDE="MD_GT_OUT MODACCESS \ 3D_PROTOTYPING MD_AAMA_OUT MD_LUMIERE_OUT MD_EXPERT \ MD_TIIP_OUT MD_AAMA_IN MD_ASTM_OUT MD_DXFPATTERN_IN MD_GT_IN \ MD_TIIP_IN MD_ASTM_IN JUSTPRINT_NT...
Top