Bảng phân loại lỗi trong xưởng may

nghiaht66

Thành Viên
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
---
Bạn ơi link file bị lỗi rồi.
Bạn có thể email tài liệu qua giúp mình được không?
Mình cám ơn nhiều.
Email: ngphtoan96@gmail.com
 
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
Chào, bạn có thể gửi file qua mail giúp mình được không?
hanathao455@gmail.com
 
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
Anh ơi cho e file bảng phân loại lỗi này với , mhoangtu@gmail.com . Mong a giúp đỡ , em cảm ơn
 
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
Anh ơi cho e file bảng phân loại lỗi này với , mhoangtu@gmail.com . Mong a giúp đỡ , em cảm ơn
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
bạn oi mình ko dow được bạn có thểể gửi gmail cho mình đợợc không? cảm oơn bạn nhiêu , mong bạn giúp cảm ơn bạn. mhoangtu@gmail.com
 
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
Em chào anh ạ
Anh có thể cho em xin một bản được không ạ
Gmail của em: toannguyeneco@gmail.com
 
Bất cứ Lỗi nghiêm trọng ( Critical)tìm thấy sẽ bị tái chế ( fail) Lỗi nặng (Major) được tính 1 điểm Lỗi nhẹ ( Minor) được tính 1 điểm Bảng phân lọai lỗi được Target và tất cả khách hàng thuộc TSS áp dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng trong giai đọan sản xuất và giai đọan cuối cùng.
Sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm chất lượng của Target qui định ( Target Corporation Performance Specification).
Chấp nhận hay Tái chế sẽ do Nhân Viên Kiểm tra của TCPS quyết định trong khi tiến hành kiểm tra chất lượng.
Lỗi Nghiêm Trọng (Critical Defects) là lỗi không chấp nhận vì có nguy cơ vi phạm chính sách an tòan và/hoặc sức khỏe của khách hàng cũng như nhũng lỗi vi phạm những nguyên tắc đã qui định.
Lỗi Nặng (Major Defects) là lỗi làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng đến mức độ mà khách hàng sẽ không mua nếu nhìn thấy những lỗi trên. Đó là lỗi làm cho khác hàng không hài lòng.
Lỗi Nhẹ (Minor Defects) là những lỗi phát sinh từ đặc điểm cấu tạo sản phẩm của Target và từ tiêu chuẩn chất lượng làm ảnh hưởng đến chất lượng, việc sử dụng, độ bền hay chức năng và làm giảm giá trị của sản phẩm.
Đó là lỗi khiến khách hàng trả lại sản phẩm hay làm cho sản phẩm không hấp dẫn.
download1
Link tải:http://file.congnghemay.net/2Yi


[PDF]http://congnghemay.net/pdf/Bang phan loai loi Target.pdf[/PDF]
Anh có thể cho em xin một bản được không ạ
Gmail của em: toannguyeneco@gmail.com
 
Top