Cài đặt Optitex 15.3 bị lỗi không nhận driver

DINHKHOIKTM

Thành Viên
Em cứ cài là bị như này ạ, mong các bác giúp em với ạ, em mày mò cả ngày nhưng không sao qua nổi bước này...:(
Và bác nào có Nesting pro 2 share em xin với ạ, em cám ơn các bác nhiều ạ, mong các bác giúp đỡ.
HÌNH NHƯ BẠN CHƯA CHẠY TESTMODE ! TRƯỚC KHI CHẠY KEY CẦN CHẠY TESTMODE NHÉ BẠN (Chế độ test mode là chế độ dùng thử, cho phép crack các pm -tuy nhiên win 64 mới cần còn 32 thì không cần chạy test mode bạn có thể cài luôn)
 
@ECHO OFF

ECHO User Acount Control (UAC) and TESTSIGNING ON automation script
ECHO.
ECHO.
ECHO This batch script set security requirements for success install
ECHO unsigned drivers (like dongle emulators) on Microsoft OS.
ECHO Required for Windows Vista x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64.
ECHO.
ECHO YOU MUST RUN THIS SCRIPT AS ADMINISTRATOR
ECHO.
ECHO USAGE: Right click on script "Run as administrator"
ECHO.
ECHO Press any key to continue execution or Ctrl+C to stop
ECHO.
pause

set BCDCL32=%windir%\Sysnative\bcdedit.exe
set BCDCL64=%windir%\system32\bcdedit.exe

cd /d "%~dp0"

if "%PROCESSOR_ARCHITEW6432%"=="" goto fNative
set BCDCLWORK=%BCDCL32%
goto fMain

:fNative
set BCDCLWORK=%BCDCL64%

:fMain
ECHO.
ECHO BCDEdit.exe path is %BCDCLWORK%
if not exist %BCDCLWORK% goto NotFound

ECHO.
REM ECHO Get backup of changed registry keys...
REM REG EXPORT HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Backup0.reg

ECHO.
ECHO Set new User Acount Control (UAC) settings...
REM REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v ConsentPromptBehaviorUser /t reg_dword /d 3 /f

REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v ConsentPromptBehaviorAdmin /t reg_dword /d 0 /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t reg_dword /d 0 /f
REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v PromptOnSecureDesktop /t reg_dword /d 0 /f

ECHO.
ECHO Change testsigning settings...

REM Show Boot Configuration Data (BCD) info...
REM %BCDCLWORK%

REM This disable integrity check...
%BCDCLWORK% -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS

REM This enable testsigning...
%BCDCLWORK% -set TESTSIGNING ON

REM This disable testsigning...
REM %BCDCLWORK% -set TESTSIGNING OFF

goto aExit

:NotFound
ECHO.
ECHO BCDEdit.exe not found on system. No changes made to system!!!
goto fExit

:aExit
ECHO.
ECHO Please restart computer to apply new settings!!!

:fExit
ECHO.
pause
 

binhkido

Thành viên BQT
Zalo mình xem giúp nhé!


....................................................................................................................................
Dạy LECTRA online tất cả các ngày trong tuần từ 19h.00 đến 21h.00
Cài phần mềm, tặng giáo trình free.
Skype: xuanbinh.kido
Zalo: 0983367894
Khu vực: Toàn Quốc
 
Sửa lần cuối:
Top