Giáo trình vật liệu may

vanlien

Boss Bự
Lời nói đầu
Phần một Nguyên liệu chính
Chương I. Nguyên liệu dệt
Chương II. Khái quát chung về vải
Chương III. Một số kiểu dệt vải thỏi
Chương IV. Một số kiểu dệt vải dệt kim
Phần hai Vật liệu phụ
Chương V. Chỉ may
Chương VI. Vật liệu dựng
Chương VII. Vật liệu cài
Chương VIII. Phụ liệu khác
Tài liệu tham khảo
download1
 

Đính kèm:

Top