Hệ thống 4 điểmUntitled-1.jpg
-Tất cả các lỗi đều được quy ra diểm.
-Cá lỗi sợi đùn lên(mỏng hay dày) đều bị đánh lỗi (trừ khi tính chất vải là như vậy).
-Lỗi tiếp diễn nhiều trên mỗi Yard(=0.9144 m) được tính thành 4 điểm.
-Mỗi lỗi lủng, rách hay đứt sợi dù lớn hay nhỏ đều bị coi là lỗi nặng và được tính thành 4 điểm.
*Hệ thống 4 điểm:
- Các lỗi có chiều dài tới 3” (7,6 cm) 1 điểm
- Các lỗi có chiều dài tới 6” (15,2 cm) 2 điểm
- Các lỗi có chiều dài tới 9” (22.8 cm) 3 điểm
- Các lỗi có chiều dài trên 9” (22,8 cm) 4 điểm
Mỗi yard chiều dài không được tính quá 4 điểm. Lỗi ngang hay dọc đều cùng điểm. Các lỗi khá dạng lỗi trên quy thành 1 điểm.
*Chuẩn chấp nhận:
Mỗi cây vải không được quá 20 điểm/100yard vuông hoặc 24 điểm/ 100 met vuông
Công thức tính:
số điểm thực tế đếm được x 36 x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (yard)xkhổ vải thực tế (inch))= … điềm/100 yard vuông.
số điểm thực tế đếm được x 36 x 91.44/ (chiều dài cây vải thực tế (met)xkhổ vải thực tế (inch)) = … điềm/100 yard vuông.
số điểm thực tế đếm được x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (met) x khổ vải thực tế (met) = … điềm/100 met vuông.
số điểm thực tế đếm được x 100 x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (met) x khổ vải thực tế (cm) = … điềm/100 met vuông. x 100 = … điềm/100 met vuông.
Nếu tính cho cả lô vải thi thay bằng số điểm đếm được trên lô và chiều dài của cả lô.
 

Đính kèm:

Top