Lectra Key Modaris V8 & DiaminoV6 (free)

Modaris V8
INCREMENT MD_GT_OUT lectra 2017.03 24-feb-2037 uncounted \
HOSTID=FLEXID=9-6159AB3F SUPERSEDE="MD_GT_OUT MODACCESS \
3D_PROTOTYPING MD_AAMA_OUT MD_LUMIERE_OUT MD_EXPERT \
MD_TIIP_OUT MD_AAMA_IN MD_ASTM_OUT MD_DXFPATTERN_IN MD_GT_IN \
MD_TIIP_IN MD_ASTM_IN JUSTPRINT_NT HPGL_PRINT" \
ISSUED=21-mar-2017 NOTICE="DUVETICA HR_d.o.o." \
SN=CRO-OES703356-0001-HR3026:FID_117ebbd2_15aaead2d00__78d4 \
START=20-mar-2017 SIGN="0294 DCCB 7C13 2E26 15F1 FCFA DCD1 \
69C3 A6CF 37E5 8E1D A649 3AAF 2D98 15CC 13CD C9FA E6C0 AE8A \
BC89 D7F0 B27A 36AA 675F 0DAE 0A69 0261 5030 4136 5C43"


DiaminoV6
INCREMENT DN_MANAGE_SHEET lectra 2015.08 9-jul-2035 uncounted \
HOSTID=FLEXID=9-32CE9A81 SUPERSEDE="DN_MARKER_MANAGER \
DN_BACKGROUND_IMAGE DN_BATCH_ACCESS DN_EXPORT_BASIC_SDC \
DN_MANAGE_SHEET DN_POST_PROCESSING DN_MARKPRO PLX_THUMBNAILS \
DN_EXPORTGENERATOR DN_EXPORTDXF DN_EXPORTCUTFILE \
DN_ADVANCED_MODE DN_MANAGE_LIST DN_CALL_MARKERMAKING \
DN_MAKE_REPORT DN_EXPERT JUSTPRINT_NT DN_MANAGE_CONSTRAINT \
XCHANG_CUT_OUT DN_POSTOPT DN_MANAGE_MARKER HPGL_PRINT" \
ISSUED=3-aug-2015 NOTICE="Ocean Sky Apparel (VN) Limited \
Company" \
SN=ASE-OES583574-0001-VN3406:FID__7b6ccf89_14ed00e9b3a__7b6c \
START=2-aug-2015 SIGN="04F5 04FE 7A23 F511 5330 DFD3 F070 55FB \
87B1 C4E0 E19E 7132 72CC 3180 1302 14EB 2CEC E297 79DC 6D7C \
53E0 2AE0 92E9 EAE1 F7AA 8008 B8AD FBA9 CD62 1D46"

 
Sửa lần cuối:
Cập nhật thêm nếu dùng Windows 10.

Trước khi cài key kiểm tra Bios đã tắt chế độ SeCury Boot chưa.

Sau khi tắt xong vào lại windows mở CMD quyền Run As ADmin nhập hai dòng lệnh sau:

bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON

Sau mỗi dòng là Enter, cả hai dòng phải báo là " The operation completed successfully " thì mới là thành công.

Nếu dòng thứ hai báo có Secury Boot thì nghĩa là vẫn chưa tắt đươc chế độ đó trong Bios.

Sau khi test hai dòng "bcdedit" trên báo thành công.

Chạy key, kích chuột vào "Emulator.bat".

Chạy key xong khởi động lại máy tính lần nữa. OK

Ghi chú: nếu đã cài key trước đó rồi mà máy tính không cập nhật thì phải vào regedit, delete các foder trong Dumps xong chạy lại key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\MultiKey\Dumps.

Hình ảnh sau khi chạy key thành công.

HOSTID=FLEXID=9-6159AB3F


2020-09-06.png
 
Modaris V8
INCREMENT MD_GT_OUT lectra 2017.03 24-feb-2037 uncounted \
HOSTID=FLEXID=9-6159AB3F SUPERSEDE="MD_GT_OUT MODACCESS \
3D_PROTOTYPING MD_AAMA_OUT MD_LUMIERE_OUT MD_EXPERT \
MD_TIIP_OUT MD_AAMA_IN MD_ASTM_OUT MD_DXFPATTERN_IN MD_GT_IN \
MD_TIIP_IN MD_ASTM_IN JUSTPRINT_NT HPGL_PRINT" \
ISSUED=21-mar-2017 NOTICE="DUVETICA HR_d.oo" \
SN=CRO-OES703356-0001-HR3026:FID_117ebbd2_15aaead2d00__78d4 \
START=20-mar-2017 SIGN="0294 DCCB 7C13 2E26 15F1 FCFA DCD1 \
69C3 A6CF 37E5 8E1D A649 3AAF 2D98 15CC 13CD C9FA E6C0 AE8A \
BC89 D7F0 B27A 36AA 675F 0DAE 0A69 0261 5030 4136 5C43"


DiaminoV6
INCREMENT DN_MANAGE_SHEET lectra 2015.08 9-jul-2035 uncounted \
HOSTID=FLEXID=9-32CE9A81 SUPERSEDE="DN_MARKER_MANAGER \
DN_BACKGROUND_IMAGE DN_BATCH_ACCESS DN_EXPORT_BASIC_SDC\
DN_MANAGE_SHEET DN_POST_PROCESSING DN_MARKPRO PLX_THUMBNAILS \
DN_EXPORTGENERATOR DN_EXPORTDXF DN_EXPORTCUTFILE \
DN_ADVANCED_MODE DN_MANAGE_LIST DN_CALL_MARKERMAKING \
DN_MAKE_REPORT DN_EXPERT JUSTPRINT_NT DN_MANAGE_CONSTRAINT \
XCHANG_CUT_OUT DN_POSTOPT DN_MANAGE_MARKER HPGL_PRINT" \
ISSUED=3-aug-2015 NOTICE="Ocean Sky Apparel (VN) Limited \
Company" \
SN=ASE-OES583574-0001-VN3406:FID__7b6ccf89_14ed00e9b3a__7b6c \
START=2-aug-2015 SIGN="04F5 04FE 7A23 F511 5330 DFD3 F070 55FB \
87B1 C4E0 E19E 7132 72CC 3180 1302 14EB 2CEC E297 79DC 6D7C \
53E0 2AE0 92E9 EAE1 F7AA 8008 B8AD FBA9 CD62 1D46"

please upload the link again
 
Top