quy trình kiểm xoát tài liệu và hồ sơ trong công ty may

admin

Boss Bự
Thành viên BQT
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. MỤC ĐÍCH: Quy trình này được ban hành để

* Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 & SA 8000

* Nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ các tài liệu (bao gồm cả tài liệu do nội bộ ban hành và tài liệu tiếp nhận từ bên ngoài) và các hồ sơ để tránh tình trạng thất thoát hoặc sử dụng các tài liệu lỗi thời.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này được áp dụng để kiểm soát

a. Tài liệu nội bộ:

* Tài liệu hệ thống quản lý:

- Sổ tay quản lý, kế hoạch trách nhiệm xã hội, các quy trình, hướng dẫn công việc.

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may, phụ lục và các biểu mẫu liên quan.

- Quy trình công nghệ chuẩn, quy định vận hành thiết bị.

* Tài liệu kỹ thuật của các mã hàng:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật, điều tiết chi tiết.

- Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu, mẫu rập.

b. Tài liệu tiếp nhận từ bên ngoài:

* Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ ISO 9001

* Tiêu chuẩn SA 8000

* Bộ luật lao động & các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan.

* Luật Công đoàn, Luật phòng cháy chữa cháy.

* Các tài liệu kỹ thuật của khách hàng: Tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu rập...

  1. Các loại hồ sơ: Theo phụ lục số 01
II. ĐỊNH NGHĨA:

* Hệ thống quản lý: Là hệ thống quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội do Tổng công ty cổ phẩn may Việt Tiến xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, SA 8000.
I. NỘI DUNG KIỂM SOÁT TÀI LIỆU NỘI BỘ:

  1. Soạn thảo tài liệu:
* Tùy theo nội dung, việc soạn thảo tài liệu phải giao cho người có năng lực, hiểu biết công việc liên quan.

* Yêu cầu khi soạn thảo:

- Tài liệu phải rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

- Thể hiện rõ ngày hoặc lần ban hành, nếu cần thiết thì thể hiện cả mã số & tình trạng sửa đổi tài liệu.

* Tài liệu kỹ thuật các đơn hàng do đơn vị chuẩn bị sản xuất soạn thảo theo các yêu cầu kỹ thuật chi tiết của khách hàng.

  1. Thẩm quyền phê duyệt tài liệu:
* Các tài liệu chỉ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng giám đốc bao gồm:

- Sổ tay quản lý, kế hoạch trách nhiệm xã hội.

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Những quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến nhiều khu vực.

* Các quy trình, hướng dẫn công việc chỉ liên quan đến khu vực thuộc quyền phụ trách của Phó Tổng giám đốc nào thì do Phó Tổng giám đốc đó phê duyệt.

* Riêng các Tài liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trong toàn Tổng công ty thì Phó Tổng giám đốc sản xuất có thẩm quyền phê duyệt.

* Đối với tài liệu kỹ thuật các mã hàng: do Cán bộ phụ trách chuẩn bị sản xuất phê duyệt.

* Lưuý:

- Cấp trên của cấp phê duyệt tài liệu nào thì có quyền phê duyệt ban hành tài liệu đó.

- Mọi trường hợp tài liệu phát sinh khác (nếu có) mà thẩm quyền phê duyệt chưa được thể hiện tại quy định này thì đều do Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt.

3. Ban hành & phân phối tài liệu:

a. Đối với tài liệu của hệ thống quản lý:

* Nơi soạn thảo tài liệu phải:

- Cập nhật tài liệu vào Danh mục kiểm soát tài liệu theo mẫu số 01HC.

- Chuyển tài liệu (đã phê duyệt) & bản Danh mục kiểm soát tài liệu cho PhòngKSNB.

* Nhân viên phòng KSNB phải:

- Sao chụp ra đủ số bản cần thiết, đóng dấu “KIỂM SOÁT” màu đỏ vào mặt trước của trang tài liệu đầu tiên& thực hiện phân phối cho các đơn vị cần sử dụng.

- Việc phân phối tài liệu phải được ghi nhận trên theo mẫu số 02HC.

* Các tài liệu bản chính được lưu giữ tại PhòngKSNB.

b. Đối với các tài liệu kỹ thuật của mã hàng:

* Nhân viên chuẩn bị sản xuất phải:

- Theo dõi, cập nhật kiểm soát tài liệu (gồm những nội dung tối thiểu theo.
 
Sửa lần cuối:
Top