Quy trình xem sét lãnh đạo trong công ty may

admin

Boss Bự
Thành viên BQT
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. MỤC ĐÍCH : Quy trình này được ban hành để

* Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 & SA 8000

* Đánh giá nhu cầu thay đổi (cải tiến) Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (kể cả chính sách chất lượng & mục tiêu chất lượng).

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình này được áp dụng cho hoạt động xem xét lãnh đạo định kỳ hàng năm của Ban Lãnh Đạo tại Tổng công ty cổ phẩn may Việt Tiến.

II. ĐỊNH NGHĨA:

* Xem xét lãnh đạo : là sự đánh giá chính thức của cấp Lãnh đạo cao nhất về tình trạng & sự thích hợp của Hệ thống quản lý chất lượng đối với chính sách chất lượng & các mục tiêu chất lượng.
1. NỘI DUNG CHI TIẾT:

2.1. Tổ chức họp xem xét lãnh đạo:

* Định kỳ 1 năm/ 1 lần, Tổng Giám Đốc Công ty sẽ tổ chức họp Xem Xét Lãnh Đạo.

* Thời gian, địa điểm tổ chức họp xem xét lãnh đạo do Tổng Giám Đốc chỉ định cụ thể.

* Thành phần tham gia xem xét lãnh đạo bao gồm:

- Tổng Giám Đốc & các Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

- Đại diện Lãnh đạo & các thành viên của Ban Chỉ Đạo ISO.

- Trưởng các Đơn vị trực thuộc.

- Ngoài ra, nếu xét thấy cần thiết thì Tổng Giám Đốc có thể chỉ định them các thành viên khác cùng tham gia cuộc họp xem xét lãnh đạo.

* Trong những trường hợp đặc biệt, Tổng Giám Đốc có thể quyết định triệu tập các cuộc họp xem xét lãnh đạo đột xuất.
Chi tết tại link:
http://file.congnghemay.net/5zW

 
Top