Translate investronica into another language

Who knows a quick way to translate INVESTRONICA V9 into another language.

I know I can override LANG FILES BUT THIS IS hard work

chay
Ai biết được một cách nhanh chóng để dịch INVESTRONICA V9 sang ngôn ngữ khác.
Tôi biết tôi có thể ghi đè lên LANG FILES Nhưng đây là công việc khó khăn
 
Top