Xin hỏi chỉ dóng thùa khuyết đầu tròn là loại chỉ nào

Top